Algemene voorwaarden MyMix


1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Koper: natuurlijke of rechtspersoon welke producten van MyMix koopt; Verkoper: natuurlijke of rechtspersoon welke producten op MyMix aanbiedt; Internetsite: de website shop.mymix.nl; Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in Euro's, exclusief transportkosten, in- en exclusief BTW; Producten: zaken tot koop waarvan de klant zich tegenover MyMix verbindt;

2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

3. Kosten en prijswijzigingen

4. Betaling

5. Levering en leveringstijd

6. Eigendom en risico

7. Afwijzen en bedenktijd

8. Overmacht

9. Persoonsgegevens

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter